Privacy

Download ons privacybeleid

Het advocatenkantoor LIME hecht veel belang aan het respecteren van de persoonsgegevens waarover het beschikt. Dit privacybeleid heeft tot doel cliënten, prospects of elke andere persoon van wie LIME gegevens verwerkt, te informeren over de verwerkte gegevens, de uitgevoerde verwerking, de doeleinden van deze verwerking en de rechten die elke persoon in dit verband heeft overeenkomstig Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR") en de nationale wetgeving die in dit verband van toepassing is (Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is LIME BV ("LIME"), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Zennestraat 19 te 1000 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0685.607.381 (RPR Brussel). De advocaten van het kantoor zijn ingeschreven bij de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel of bij de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Vragen of verzoeken betreffende de verwerking van persoonsgegevens kunnen per e-mail worden gericht aan info@lime.law.

Verzamelde gegevens

Cliënten

LIME verzamelt de volgende gegevens van zijn cliënten: identificatiegegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.); in voorkomend geval een kopie van de identiteitskaart; financiële gegevens (bankrekening, enz.); alle informatie met betrekking tot het dossier, ongeacht of het de cliënt of derden betreft; alle informatie waarvan de verzameling nuttig kan worden geacht voor het beheer van het dossier en/of de beantwoording van de gestelde vraag; de identificatie van alle partijen die in enigerlei hoedanigheid bij het dossier betrokken zijn; de interesses van personen; facturatiegegevens; enz.

Prospects en marketing

LIME verzamelt de volgende gegevens van potentiële prospects en/of andere advocaten: identificatiegegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.), interesses, contactgeschiedenis en deelnames aan door LIME georganiseerde evenementen, en alle informatie die vrijwillig door de prospect en/of andere advocaat is verstrekt.

Beheer van ontvangen e-mails

LIME verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) die vrijwillig wordt verstrekt wanneer een persoon een e-mail verstuurt.

Nagestreefde doelen

LIME verzamelt persoonsgegevens om een aantal redenen, die hieronder nader worden toegelicht.

Beheer van klantenrelaties

LIME verzamelt gegevens van zijn cliënten (zie hierboven "Cliënten") met het oog op het beheer van de bestaande relatie met deze cliënten (uitvoering van de door de cliënt toevertrouwde opdracht, controle op belangenconflicten, uitgifte en inning van facturen, strijd tegen het witwassen van geld).

Dit verwerkingsdoel is gebaseerd op de uitvoering van het contract tussen de cliënt en LIME, de uitvoering van de wettelijke taak die door de advocaten van LIME wordt nagestreefd (met inbegrip van de strijd tegen het witwassen van geld), alsmede het gerechtvaardigde belang van LIME om de genoemde gegevens te verwerken teneinde de beste vertegenwoordiging van de cliënt te waarborgen (art. 6, § 1, b), c) en f) van de GDPR).

Prospect- en marketingrelatiebeheer

LIME verzamelt gegevens van prospects (zie hierboven "Prospects en marketing") om de relatie met dergelijke prospects te beheren (uitnodigingen, delen van juridische informatie die relevant is voor een dergelijke prospect, verzoeken tot tussenkomst, verzoeken om diensten, controle op belangenconflicten, beheer van de LinkedIn-pagina en van de online aanwezigheid van het kantoor).

Dit verwerkingsdoel is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van LIME om deze gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden en eventueel voor het beheer van de precontractuele relatie (Art. 6, § 1, b), en f) van de GDPR).

De toestemming van de personen van wie gegevens worden verwerkt, zal worden gevraagd wanneer de specifieke regels betreffende direct marketing via e-mail van toepassing zijn (art. XII.13 van het Wetboek van economisch recht en koninklijk besluit van 4 april 2003).

Beheer van ontvangen e-mails

LIME verzamelt de gegevens van personen die contact met hem opnemen (zie hierboven "Beheer van ontvangen e-mails") om hen te kunnen antwoorden.

Dit verwerkingsdoel is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van LIME om de genoemde gegevens te verwerken om te kunnen reageren op e-mails die hem worden toegezonden (art. 6, § 1, f) van de GDPR).

Interne archivering en documentatie

LIME is wettelijk verplicht de dossiers op het moment van sluiting te archiveren en deze dossiers kunnen persoonsgegevens bevatten die door de cliënten zijn toevertrouwd (zie hierboven "Cliënten").

Dit verwerkingsdoel is gebaseerd op de wettelijke verplichting van LIME om zijn archieven gedurende een periode van vijf (5) jaar te bewaren (Art. 6, § 1, c) van de GDPR). Voorts heeft LIME een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van documenten met betrekking tot een zaak in elektronische vorm, na archivering, voor interne documentatiedoeleinden (modellen van conclusies, van contracten, van brieven, hergebruik van analyses, raadplegingen en knowhow, opleiding, enz.) (art. 6, § 1, f) van de RGPD).

Doorgifte van gegevens aan derden

LIME zal verzamelde persoonsgegevens alleen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in de paragraaf "Nagestreefde doelen" omschreven doeleinden, te weten:

 1. onderaannemers (softwareleveranciers, documenthostingdiensten, leveranciers van computersystemen, accountants, vertalers, consultants);
 2. justitie-actoren (rechtbanken en gerechtshoven, administratieve autoriteiten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, curatoren, deskundigen, andere advocaten);
 3. overheidsinstanties (in geval van een wettelijk verzoek van hun kant, onder meer in het kader van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme);
 4. andere belanghebbende derden (met toestemming van de betrokkene kunnen gegevens worden doorgegeven in het kader van transacties).

Bewaartermijn

Met uitzondering van de bestanden die nodig zijn voor interne documentatie (zie hierboven "Interne archivering en documentatie") en de gegevens die nodig zijn voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de door LIME verwerkte persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf het einde van de contractuele relatie of het laatste contact met de betrokkene.

De bestanden die nodig zijn voor interne documentatie (zie hierboven "Interne archivering en documentatie") worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar persoonsgegevens worden gewist waar dat technisch mogelijk is.

De gegevens die nodig zijn voor de strijd tegen het witwassen van geld worden gedurende tien (10) jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van de transactie waarop de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing is.

Rechten van de betrokken personen

De volgende rechten worden aan de betrokkenen erkend, met dien verstande dat de uitoefening ervan geen afbreuk mag doen aan de beroepsethiek, het beroepsgeheim, de opdracht van de advocaat en/of de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van toegang

Elke betrokkene heeft toegang tot de volgende informatie over hem of haar: categorieën van verzamelde persoonsgegevens, uitgevoerde verwerking en doeleinden, categorieën van personen aan wie de gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, bewaartermijn, rechten en bron van de gegevens (wanneer deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld).

Recht op rectificatie

Elke betrokkene kan LIME verzoeken zijn/haar door LIME verwerkte persoonsgegevens te rectificeren en/of bij te werken.

Recht op wissing

Elke betrokkene kan LIME verzoeken zijn/haar door LIME verwerkte persoonsgegevens in de volgende gevallen te wissen:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 2. de betrokkene heeft zijn/haar toestemming ingetrokken (wanneer de verwerking op die toestemming was gebaseerd) ;
 3. wanneer de betrokkene van mening is dat een van de verwerkingen niet in overeenstemming is met de GDPR, inbreuk maakt op zijn/haar privacy en/of hem/haar onnodige schade berokkent;
 4. wanneer de betrokkene niet langer commerciële uitnodigingen van LIME wenst te ontvangen;
 5. wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de nationale wetgeving waaraan LIME is onderworpen.

Het is echter mogelijk dat LIME niet kan voldoen aan een verzoek tot wissing (evenwicht met andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan LIME is onderworpen of belangrijke redenen van openbaar belang).

Recht om verwerking te beperken

Elke betrokkene kan in de volgende gevallen verzoeken om de verwerking van zijn gegevens te beperken:

 1. de juistheid van de gegevens in kwestie wordt betwist ;
 2. de gegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving;
 3. de gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de oorspronkelijk beoogde doeleinden, maar nog niet kunnen worden gewist om juridische redenen (met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten);
 4. het besluit over een verzoek om bezwaar te maken tegen de verwerking is hangend.

In geval van beperking van de verwerking worden de betrokken persoonsgegevens op geen enkele wijze meer verwerkt zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan.

Persoonsgegevens kunnen evenwel nog steeds worden verwerkt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht van bezwaar

Iedere betrokkene kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor commerciële prospectie. Een dergelijk verzoek kan echter niet worden ingewilligd indien de verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, indien ze bij wet is voorgeschreven of indien ze noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene kan de door LIME verwerkte persoonsgegevens voor eigen gebruik opvragen of LIME verzoeken persoonsgegevens aan een ander bedrijf over te dragen indien deze overdracht technisch mogelijk is. Dit recht is niet van toepassing op gegevens die door LIME zijn gecreëerd en uw verzoek zal niet worden ingewilligd indien het inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van derden.

Uitoefening van rechten en vragen

Alle verzoeken of vragen kunnen worden gericht aan info@lime.law en dienen de volgende gegevens te bevatten: het recht dat de betrokkene wenst uit te oefenen of de gestelde vraag, de redenen voor het verzoek en een kopie van beide zijden van de identiteitskaart.

LIME beschikt over een termijn van één maand om op elk verzoek te reageren, vermeerderd met twee (2) extra maanden in het geval van verzoeken die diepgaand onderzoek vereisen.

Elke betrokkene behoudt uiteraard het recht om zich rechtstreeks te wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de volgende website: https://www.gegevensbeschermin...

Varia

Dit Privacybeleid is van toepassing in combinatie met de algemene voorwaarden van LIME, maar elke clausule of voorwaarde vormt een afzonderlijke en onafhankelijke bepaling. Indien een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen van kracht.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wetgeving of de ontwikkeling van onze diensten. Indien deze wijzigingen substantieel zijn (met name wijzigingen van het doel van de verwerking of van de wijze waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen), zullen ze onder de aandacht van de betrokkenen worden gebracht.

LIME moedigt betrokkenen aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om te weten te komen hoe LIME de verwerkte persoonsgegevens beschermt.